Siimon  OÜ õppekorralduse alused

 

Kursused toimuvad üldjuhul tööpäeviti, vajadusel nädalavahetusel Siimon OÜ õppeklassis , Aia 18, Valga või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides

Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid vastavalt vajadusele korraldatakse ka individuaalkoolitusi lähtuvalt õppija vajadustest.

Sisekoolitustena käsitletavate koolituste puhul lepitakse grupi täpne toimumise aeg, komplekteerimine, poolte informeerimine ja tasustamine kokku tellijaga.

Õppetöö alusdokument on õppekava. Kinnitatud õppekava mahtu on õigus muuta. Tellitud kursuse puhul on õigus muuta õppekava. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest  ja tasemest, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud eesmärgid.

 

Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kursusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida . Kursuste kohta saab informatsiooni  ja on võimalik registreerida telefonil 56503619 või e-postiaadressil piret@siimon.ee. Registreerimine kestab kuni kursuse täitumise. Vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursus ära jätta või edasi lükata ning juba registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Juba tasutud õppemaks makstakse tagasi või  kantakse üle  teisele koolitusele, kui seda soovid õppemaksu tasunud isik. Koolitatav võib lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
Koolitusasutus  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post, telefon. Isikukood on vajalik  tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 

Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord

Õigus kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Kokkuleppel on võimalus tasuda kursuse eest ka osamaksetena. Osamaksetega tasumise korral sõlmitakse    maksjaga kirjalik leping, kus näidatakse ära osamaksete tasumise graafik. Maksta on võimalik pangaülekandega vastavalt esitatud arvele, kui ka sularahas. Kui puudub võimalus juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb sellest korraldajat teavitada  vähemalt 3 tööpäeva enne esimese koolituspäeva toimumist. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

Siimon OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. Koolitusasutus edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.

 


Kursuse lõpetamise tingimused

Kursuse lõppedes väljastatakse tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on õppetöös osalemine 75-80%  ning koolituse õpiväljundite omandamine. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.  Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad kursuse lõpus tagasiside küsimustiku.