Siimon OÜ õppekorralduse alused

Kursused toimuvad üldjuhul tööpäeviti, vajadusel nädalavahetusel Siimon OÜ õppeklassis, Aia 18, Valga või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Asjaajamiskeel on eesti keel, õppekeel on üldjuhul eesti keel, vastavalt vajadusele võõrkeel.

Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid vastavalt vajadusele korraldatakse ka individuaalkoolitusi lähtuvalt õppija vajadustest.

Sisekoolitustena käsitletavate koolituste puhul lepitakse grupi täpne toimumise aeg, komplekteerimine, poolte informeerimine ja tasustamine kokku tellijaga.

Õppetöö alusdokument on õppekava. Kinnitatud õppekava mahtu on õigus muuta individuaalõppe korral. Tellitud kursuse puhul on õigus muuta õppekava. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ja tasemest, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud eesmärgid.


Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kursusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida. Kursuste kohta saab informatsiooni ja on võimalik registreerida telefonil 56503619 või e-posti aadressil: piret@siimon.ee. Registreerimine kestab kuni kursuse täitumiseni. Vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursus ära jätta või edasi lükata ning juba registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Juba tasutud õppemaks makstakse tagasi võikantakse üle teisele koolitusele, kui seda soovib õppemaksu tasunud isik. Koolitatav võib lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata. Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei ole tasunud õppemaksu või kes ei osale koolitusel õppekavas ettenähtud mahus.Koolitusasutus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post, telefon. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.


Õppijate õigused ja kohustused

Õppijal on õigus valida oma huvidele ja võimetele vastav kursus, nõuda kvaliteetset koolitust, saada teavet koolituse õppekava ja korralduse kohta. Nõuda õppemaksu tagastamist Siimon OÜ süül ära jäänud koolituse eest. Saada kursuse lõpus tunnistus või tõend vastavalt õppekavas ettenähtud õpioskuste omandamisel.

Õppija on kohustatud tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele, kooli töötajate korraldustele, hoidma heaperemehelikult kooli vara ja õpperuumide sisustust ning õppevahendeid ning käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.


Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord

Õigus kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Kokkuleppel on võimalus tasuda kursuse eest ka osamaksetena. Osamaksetega tasumise korral sõlmitakse maksjaga kirjalik leping, kus näidatakse ära osamaksete tasumise graafik. Maksta on võimalik pangaülekandega vastavalt esitatud arvele kui ka sularahas. Kui puudub võimalus juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb sellest korraldajat teavitada vähemalt 3 tööpäeva enne esimese koolituspäeva toimumist. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus, siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

Siimon OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. Koolitusasutus edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.


Kursuse lõpetamise tingimused

Kursuse lõppedes väljastatakse tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on õppetöös osalemine 75-80% ning koolituse õpiväljundite omandamine. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad kursuse lõpus tagasiside küsimustiku.

Tunnistuse allkirjastavad koolitusasutuse juht ja kursuse põhilektor, tõendi allkirjastab koolitusasutuse juht. Tunnistuste ja tõendite kohta peetakse registrit.