Üldsätted

 • Siimon OÜ  korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust, mis üldjuhul toimuvad sisekoolitusena ( tellimisel või hangete pakkumuste alusel).
 • Koolituskeskus korraldab ka avalikult komplekteeritavaid koolitusi.
 • Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest   täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
 • Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad  avalikustatakse kodulehel koolituse tutvustuse juures. Hiljemalt koolitusele registreerimise väljakuulutamisest.
 • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.
 • Õppekavad kinnitab asutuse juht
 • Õppekavad vaadatakse üle ja kaasajastatakse vastavalt vajadusele.
 

Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad  kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Kõik avalikud  kursused on koolituskeskuse kodulehel  enne kursuse toimumise algust.
 • Koolituse jooksul  luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
 • Kõik koolitusele registreerunud saavad  enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jne kohta.
 • Koolitused viiakse läbi Siimon OÜ õppeklassis , Aia 18, Valga või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
 • Igaks kursuseks  valmistatakse ette  õppemapp, mida täiendatakse pidevalt kursuse jooksul  paberkandjal õppematerjaliga või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.
 • Tagatakse  igale koolitusel osalejale kohvipaus.
 • Tagatakse  vajadusel koolituse kestel  internetiühenduse kasutamise võimalus.
 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

 • Kogu kursuse jooksul vestleb koolituse eest vastutav isik koolitatavatega ja püüab vajadusel kõrvaldada väljatoodus puudused, samuti iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse tellijale  ja koolitajatele.
 • Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja  analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks.
 

Vaidluste lahendamise kord

 • Vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.